Skip to content

Country

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Cluckon VOF
Hoogakkers 48
2370 Arendonk
België

E-mailadres: Hello@roaringsocks.com
Telefoonnummer: +32493582385
Ondernemingsnummer: 0751 831 558
Btw-nummer: BE0751 831 558
Handelsnaam: Roaring Socks


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Cluckon, verder in de algemene bepaling benoemd onder de handelsnaam Roaring Socks, een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te Arendonk, BTW BE 0751 831 558, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Roaring Socks moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door  aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Roaring Socks niet. Roaring Socks is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Roaring Socks is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Roaring Socks. Roaring Socks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De Koper bezit de mogelijkheid in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten, naar gewenste hoeveelheid, uit het online aanbod uit te kiezen en deze door aanklikken van de knop "in winkelwagen" in een elektronische winkelwagen te verzamelen.

Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar winkelwagen en kan de Koper de geplaatste bestelling afronden door te drukken op de knop “Afrekenen”. Hierna dient de Koper alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te bevestigen door het klikken op de knop “Doorgaan met verzenden”. Vervolgens moet de gewenste verzendwijze gekozen worden.

Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren door te klikken op de knop “Ga naar betalen”. Kies hier één van de verscheidene betaalmethodes. De koper kan de bestelling voltooien. Bij acceptatie van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethodes:

 • American Express
 • Apple Pay
 • Bancontact
 • Google Pay
 • iDEAL
 • Maestro
 • Mastercard
 • Paypal
 • Shop Pay
 • Visa

  Roaring Socks is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

   

  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

   

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

  Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Roaring Socks kenbaar gemaakt heeft.

  De levering gebeurt door verzendpartner MyParcel, die op zijn beurt samenwerkt met postbedrijven Bpost, PostNL of DPD. Vanaf €35 bieden wij gratis verzending aan in België en Nederland. Onder de €35 bedragen de verzendkosten €5.95.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen ten laatste 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Roaring Socks.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Roaring Socks was geboden.

   

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Roaring Socks.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Roaring Socks te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

   

  Artikel 7: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Roaring Socks.

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ‘Roaring Socks’ via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,  of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan op het e-mailadres hello@roaringsocks.com of via het contactformulier op de website. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Roaring Socks heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Roaring Socks te 2370 Arendonk, Hoogakkers 48 tenzij anders vermeld door Roaring Socks. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  Roaring Socks zal de kosten van het terugzenden van de goederen in de meeste gevallen voor zijn rekening nemen. Roaring Socks behoudt zich echter het recht voor om de directe kosten van het terugzenden van de goederen  voor rekening van de Klant te laten.

  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Roaring Socks zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Roaring Socks alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Roaring Socks op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Roaring Socks wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Roaring Socks geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

  Roaring Socks betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

   

  Artikel 8: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Roaring Socks.

  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Roaring Socks zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

   

  Artikel 9: Klantendienst

  De klantendienst van Roaring Socks is bereikbaar op het telefoonnummer +324 93 58 23 85 en via e-mail op hello@roaringsocks.com . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

   

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Roaring Socks beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Roaring Socks zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

   

  Artikel 11: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, Roaring Socks respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Roaring Socks, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Roaring Socks via e-mail op hello@roaringsocks.com of per post.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Roaring Socks heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

  Roaring Sock houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@roaringsocks.com .

  Artikel 12: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  Er wordt gebruik gemaakt van ‘First Party cookies’ en van ‘Third Party cookies van Google Analytics en van Facebook’. ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

   

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Roaring Socks om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

   

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Roaring Socks. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


  Artikel 15: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   

   

  Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

   

  Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

   

  Aan Roaring Socks met de officiële bedrijfsnaam Cluckon VOF
  Hoogakkers 48
  2370 Arendonk
  e-mail: Hello@roaringsocks.com

   

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

   

  Naam/Namen consument(en) :

  Adres consument(en) :

   

   

  Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

  Datum :

   

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

   

  Winkelmandje

  Gratis verzending vanaf €35